Intervenció sobre l'estructura d'un edifici residencial. Estudi d'un cas real.
Objectius


El curs presenta un cas real i recent de projecte i execució d'obres: l'eliminació de 14 pilars de formigó armat en un edifici residencial de habitatges unifamiliars en filera, situat en la platja de Almardà, Sagunt.

El programa del curs inclou l'exposició detallada de totes las fases de projecte i execució d'obres, des de les gestions prèvies de l'encàrrec fins la recepció de les obres, passant per la redacció de projecte, valoració econòmica, adjudicació i contracte de las obres, direcció d'obra i d'execució, organització i control econòmic, etc.

Al finalitzar el curs, l'alumne coneixerà amb detall una experiència de projecte i obra reals i estarà en condicions d'aplicar una sèrie de criteris professionals de cara a dissenyar solucions de projecte viables tècnica i econòmicament i a dirigir la seua execució, en coordinació amb tots els agents implicats.

Totes les sessions del curs seran impartides pels agents implicats en el cas real estudiat: redactor de projecte, director d'obra, director d'execució, cap d'obra, gerent de l'empresa adjudicatària, tècnics del laboratori col·laborador.